Pesme

Nek bude volja Tvoja.
Sa radošću i verom predajem Ti sebe
Moj duh i moje telo, život sav
Jer Život moj je Život tvoj.
Otpuštam od sebe sve svesno i nesvesno
Što povredilo me je,
Što povredilo je druge,
Rastužilo Tebe.
Ako postoji tuga u meni
U tvoje ruke je stavljam
Da pretočiš je u ljubav, u svetlost
U isceljenje duše i tela.
Vera moja je jaka,
Predajem ti se do kraja,
Zdravlje mog duha i tela
U rukama Tvojim je.
Poznaješ sve moje slabosti
Poznaješ i sve moje snage
Iskoristi ih za dobro delovanje
Ne brinem jer znam da Ti znaš
Šta je najbolje za mene i moje voljene
I svet ceo.
I da sada odem
Otišla bih u miru, u spokoju
Jer znam da tvoja Ljubav
Dočekaće me sa one strane duge
Kada ovo kožno odelo skinem sa sebe.
Bio je ovo dobar put,
I još uvek je,
Ispunjen svime.
Bilo je tu radosti, istine, laži,
Osećaja žrtve i pobednika,
Bilo je i ima mnogo blagoslova
Ljubavi dosta.
I iako sada ponekad zaboli,
Brže i lakše prolazi.
I kad se nekad zapne negde
Sagnem se, sklonim kamen spoticanja
I nastavim dalje.
Opraštam sebi svaki osećaj žrtve, beznađa, besmisla
Koji znao je da se podvuče,
Jer sa Tobom sve je smisleno
Čak i kad tako naizgled ne izgleda.

Životna pozornica činove kroji
Glumci na njoj smenjuju se često
Dok retki ostaju da traju,
Uloge i odela različita nose
Da odigraju se sve važne i manje važne scene.

A scena po scena
Pa se cela jedna priča ispriča,
Nekad je komedija, nekad drama,
Al obrni okreni
Mjuzikl života to je,
Jer ima i mnogo i pesme i igre i plesa,
A i mnogo zdravog smeha.

Zatvarasmo se povremeno
Ćutalo se kad nije trebalo,
Pričalo kad tišina pozivala je
Da se njome kad kad pokrijemo.

Al’ sve je to tako jedino biti moglo
Jer nenaučeni obresmo se ovde
Nekad deluje kao da večno trajaće
A na kraju svi smo mi samo u prolazu.

Kao kad prolaziš ispod kakvog podvožnjaka
Ili kroz dugi tunel.
Sve ima svoj kraj pa i život ovaj..
A na kraju svakog kraja
Počinje početak novog stvaranja.

A ako stvaranja nema
Znači da stigli smo do odvajanja,
Al’ to će svest prepoznati
Kad kucne taj čas poslednji.

Do tada me Voljeni za ruku moju drži
Srce moje osnaži
Da dok god dišem da volim sve više.

Mir i radost svima i Svetlost svetu.

S ljubavlju,
Sanya.

…………………

Let it be Your will.
I surrender myself to You with joy and faith
My spirit and my body, all life
Because my life is Your life.
I let go of everything consciously and unconsciously
What hurt me,
What hurt others,
What made You sad.
If there is sadness in me
I put it in your hands
To transform it into love, into light
In the healing of soul and body.
My faith is strong,
I surrender to You to the end.
The health of my mind and body
It is in Your hands.
You know all my weaknesses
You know all my strengths
Use them for the highest good
I don’t worry because I know You know
What is best for me and my loved ones
And the whole world.
And if I would leave now
I would go in peace, in serenity
Because I know that Your Love
Will meet me on the other side of the rainbow
When I take this leather suit off.
This was a good trip,
And it still is,
Filled with everything.
There was joy, truth, lies,
Feelings of sacrifice and winner,
There have been and are many blessings
Enough love.
And although it hurts sometimes now,
It passes faster and easier.
And when I get stuck somewhere
I bend down, remove the stumbling block
And I move on.
I forgive myself every feeling of sacrifice, hopelessness, nonsense
Who knew somehow to underline,
Because with You, everything makes sense
Even when it doesn’t look like it.

The life stage tailors the acts
The actors on it change often
While few remain,
Roles and suits are different
To play all the important and less important scenes.

And scene by scene
So a whole story is told,
Sometimes it’s comedy, sometimes it’s drama,
But turn around
The musical of life it is,
Because there are a lot of songs and games and dances,
And a lot of healthy laughter.

We close us occasionally
There was silence when it wasn’t needed,
We talked when silence called
To cover ourselves with it.

But that’s how it was supposed to be
Because we came here uneducated
Sometimes it seems like it will last forever
And in the end we are all just passing through.

Like passing under an underpass
Or through a long tunnel.
Everything has its end, even this life ..
And at the end of each end
The beginning of a new creation begins.

And if there is no creation
So we’ve come to a separation,
But consciousness will recognize that
When the last hour strikes.

Until then, the Beloved holds my hand
Strengthen my heart
As long as I breathe to love more and more.

Peace and joy to all and Light to the world.

With love,
Sanya.

Close